Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

Pravidla Furry.cz

1. Základní ustanovení

Furry.cz je internetová služba sloužící potřebám české a slovenské furry komunity. Kromě diskuzních fór poskytuje Furry.cz také prostor pro tvorbu jeho členů (obrázky, povídky, poezii a jiné texty), soukromý komunikační systém (Interkom) a další služby. O blaho uživatelů (furríků a jejich osvícených přátel) se stará tým administrátorů spolu s dalšími furries ochotnými přiložit tlapu k dílu.

Tato pravidla se snaží zajistit hladký a bezproblémový chod Furry.cz. Administrátoři mají právo pravidla dodatečně upravit. Na změnu budou všichni členové Furry.cz včas upozorněni.

2. Registrace

2.1.Webový uživatel žádá o členství na Furry.cz prostřednictvím registračního formuláře.
2.2.Registrace není automatická, ale podléhá schválení administrátorů, kteří mají v této otázce konečné slovo. Je-li registrace schválena, stává se žadatel uživatelem Furry.cz.
2.3.Od okamžiku registrace se uživatel zavazuje seznámit se s těmito pravidly a řídit se jimi. Neznalost pravidel neomlouvá.
2.4.Poruší-li uživatel pravidla Furry.cz, může být (podle závažnosti prohřešku) potrestán napomenutím, dočasným zablokováním účtu nebo trvalým zrušením členství na Furry.cz. Konečné slovo mají administrátoři serveru.
2.5.Přeje-li si uživatel z nějakého důvodu pozastavit nebo zrušit své členství na Furry.cz, požádá o to administrátory serveru. Administrátoři nemohou takovou žádost zamítnout. Pozastavení členství na žádost se provádí minimálně na dobu 3 měsíců.

3. Základní pravidla užívání Furry.cz

Porušení jakéhokoliv z těchto pravidel je považováno za závažný prohřešek a bude potrestáno podle uvážení administrátorů (viz bod 2.4.). Tato pravidla platí pro všechny uživatele serveru, včetně administrátorů.

3.1.Uživatel je povinen dodržovat platné zákony České Republiky a státu, z jehož území k Furry.cz přistupuje.
3.2.Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. To se týká zejména věku.
3.3.Uživatel se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup k soukromým datům jiných uživatelů ani soukromá či důvěrná data jakkoli zneužít. To se týká i materiálů v soukromých fórech a sekcích přístupných jen pro registrované uživatele.
3.4.Uživatel se nesmí pokoušet obcházet zabezpečení serveru nebo vyvíjet jakoukoliv činnost s cílem ohrozit chod Furry.cz (s výjimkou testování zabezpečení serveru administrátory a uživateli tímto výslovně pověřenými).
3.5.Uživatel zodpovídá za veškerý provoz ze svého účtu a je povinen dbát na utajení svých přihlašovacích údajů. Uživatel nesmí skrze svůj účet zprostředkovávat přístup uživatelům potrestaným zablokováním účtu nebo osobám, které nejsou členy Furry.cz.

4. Administrátoři

Administrátoři tady jsou pro vás. Jejich úkolem je zajistit, abyste mohli v poklidu užívat služeb Furry.cz. Nejsou tady od toho, aby vás bezdůvodně šikanovali či bezmezně prosazovali svou vůli, nýbrž se snaží jednat v zájmu všech uživatelů Furry.cz. Na druhou stranu jsou to oni, kdo ve sporech, které se dotknou jejich pravomoci, mají poslední slovo.

Administrátoři si nevyhrazují právo generovat a implementovat veškeré nápady, týkající se funkce a vzhledu Furry.cz. Právě naopak - dobře míněná pomoc je vítána, ačkoliv někdy vaše nápady nemusí být možné zrealizovat.

5. Veřejná fóra a diskuze

Veřejná fóra slouží k diskuzi mezi furríky (kromě toho mohou být nastavena tak, že budou čitelná i neregistrovanými návštěvníky Furry.cz, takže prakticky kýmkoliv).

Naším cílem je diskuzi podporovat a proto jsou zavedena tato pravidla:

Příspěvky

5.1.Každý uživatel Furry.cz má právo přispívat do jakéhokoliv veřejného fóra podle pravidel uvedených zakladatelem v záhlaví.
5.2.Na fórech, na nichž nejsou výslovně povoleny materiály nevhodné pro mladší 18 let, nesmí být tyto materiály zveřejněny (viz oddíl 9.).
5.3.Každý uživatel Furry.cz může založit nové fórum a určit si pro ně pravidla. Tato pravidla nesmí být v rozporu s pravidly Furry.cz.
5.4.K hádkám a podobným druhům vášnivé diskuse je vyhrazeno fórum Flamewar. Administrátoři mohou příspěvky z jiných fór do tohoto fóra přesunout, pokud rozhodnou, že je to žádoucí. V případě potřeby mohou být jako "flamewar" označena i další fóra.

Moderování

5.5.Administrátoři jsou konečnými moderátory veškeré diskuze na Furry.cz. Ale protože mají jiné věci na práci, moderování za ně za běžných podmínek obstarává vždy zakladatel příslušného fóra (dále jen správce), případně další jím pověření uživatelé (spolusprávci).
5.6.Fóra vlastněná systémovým účtem (Lagbeasperm) moderují přímo administrátoři.
5.7.Moderování spočívá v právu smazat jakýkoli příspěvek podle pravidel uvedených v záhlaví fóra nebo na výslovnou žádost uživatele.
5.8.Moderátor (správce či spolusprávce) je povinen dodržovat stanovená pravidla a nemazat příspěvky, které pravidla neporušují. Pravidla slušného chování (žádné vulgarismy, spamy, off-topic příspěvky, ...) jsou považována za samozřejmost a není třeba je zvlášť v každém fóru připomínat.
5.9.Pokud je uživatel přesvědčen, že moderátor zneužil svou pravomoc, může se obrátit na administrátora. Příspěvky smazané moderátorem jsou vnitřně zálohovány a v případě rozhodnutí administrátora mohou být obnoveny. Pokud administrátor rozhodne, že došlo ke zneužití moderátorské pravomoci, může být fórum převedeno pod správu jiného uživatele (případně spolusprávci odejmuto moderátorské oprávnění). Stejně tak může být fórum odebráno správci, který své moderátorské povinnosti zanedbává, není dlouhodobě schopen se jim věnovat nebo se správcovství fóra vzdá.
5.10.Administrátor tu není od toho, aby rozhodoval hádky o slovíčka. Ve sporných případech (např. nejasná formulace v záhlaví) se dává za pravdu moderátorovi fóra. Administrátor uzná stížnost na moderátora jen v případě zcela zjevného porušení pravidel či zneužití pravomoci. Konečné rozhodnutí je na administrátorovi.
5.11.Uživatel, který se opakovaně obrací na administrátora a jeho stížnosti jsou opakovaně zamítány, riskuje, že na jeho stížnosti v budoucnu nebude brán zřetel.

Mazání fór

5.12.Veřejná fóra může smazat pouze administrátor na odůvodněnou žádost správce.

Mazání a editace příspěvků

5.15.Každý uživatel může smazat nebo editovat jakýkoliv svůj příspěvek po dobu 1 hodiny od jeho vytvoření.
5.16.Ve fóru je možné povolit i mazání a editování vlastních příspěvků starších než 1 hodina. Není-li to ve fóru povoleno, může starší příspěvky může smazat pouze moderátor fóra na odůvodněnou žádost uživatele.
5.17.Pouze v případě, že moderátor odmítá příspěvek smazat (nebo není dostupný) a uživatel je přesvědčen o tom, že má dobrý důvod, aby byl příspěvek smazán, může se obrátit na administrátora. Platí ovšem totéž co v bodu 5.11.
5.18.Příspěvky ve fóru by měly logicky navazovat. Smazání nebo editace měnící smysl příspěvku, na který se již jiný příspěvek odkazuje, je považována za nevychovanost, která může vést k plošnému zákazu mazání a editace příspěvků pro daného uživatele.

6. Soukromá fóra

6.1.Soukromá fóra nejsou moderována ani monitorována administrátory. Moderátor soukromého fóra může příspěvky v něm nebo fórum jako celek mazat podle libosti.
6.2.Moderátor odpovídá za to, aby v jeho fóru neměli uživatelé mladší 18 let přístup k materiálům nevhodným pro mladší 18 let (viz oddíl 9.)
6.3.Administrátor zasáhne do moderování soukromého fóra jen v případě hrubého porušení pravidel (např. zveřejnění nelegálních materiálů, zneužití funkcí soukromého fóra k obtěžování ostatních, aj.). V takovém případě lze zároveň očekávat i potrestání provinilce podle bodu 2.4.

7. Texty a obrázky

7.1.Vystavené texty a obrázky mají plně pod kontrolou uživatelé, kteří je vytvořili, a mohou je kdykoliv měnit nebo mazat.
7.2.Uživatelé odpovídají za to, aby materiály nevhodné pro mladší 18 let byly řádně označeny (viz oddíl 9.)
7.3.Vystavené texty a obrázky nejsou moderovány. Administrátoři do nich zasáhnou jen v případě porušení pravidel.

8. Interkom

Administrátoři soukromou komunikaci přes Interkom neprohlížejí, nicméně vyhrazují si právo zevrubně kontrolovat konkrétní zprávy v případě důvodného podezření na ohrožení bezpečnosti serveru. Administrátoři také mohou zasáhnout do komunikace přes Interkom na výslovnou žádost uživatele v případě porušení pravidel.

9. Uživatelé mladší 18 let

9.1.Každý uživatel je povinen při registraci uvést skutečné datum svého narození, jinak se dopouští hrubého porušení pravidel podle bodu 3.2.
9.2.Administrátor může povolit registraci uživatele bez udání věku. V tom případě je uživatel považován za mladšího 18 let, pokud se administrátoři nepřesvědčí o opaku jiným způsobem.
9.3.Pokud je uživatel mladší 18 let, je to vyznačeno v jeho profilu v seznamu uživatelů.
9.4.Uživatel mladší 18 let nemá přístup na fóra, v nichž jsou povoleny materiály nevhodné pro mladší 18 let, a k materiálům v galerii a redakci, které jsou označeny jako nevhodné pro mladší 18 let.
9.5.Materiál nevhodný pro mladší 18 let je definován stejně jako to, co nesmí být v televizi před 22. hodinou. Ve sporných případech rozhodují administrátoři.
9.6.Protože je možné, že se přes veškerou snahu na Furry.cz dostane mladší 18 let k nevhodnému materiálu, je Furry.cz jako celek vybaveno ICRA ratingem, který dává rodičům nebo zákonným zástupcům možnost kontrolovat přístup nezletilého ke stránkám.

10. Desatera

10.1. Desatero administrátorů Furry.cz:

1.Administrátor má právo konečného rozhodnutí ve VŠECH záležitostech týkajících se provozu Furry.cz.
2.Administrátor se snaží - podle svého vlastního svědomí - zbytečně tohoto práva nevyužívat, pokud to není nutné.
3.Administrátor není neomylný, proto je připraven své dřívější rozhodnutí změnit, je-li to zapotřebí.
4.Administrátor nechává uživatelská data na pokoji a zbytečně do nich nezasahuje.
5.Administrátor si neprohlíží cizí soukromá data a rozhovory, pokud to není nutné ke správě Furry.cz. V takových případech o cizích datech zachovává naprostou diskrétnost a nezmiňuje se o tom zúčastněným ani třetím osobám.
6.Administrátor se snaží být v rozhodování moudrý a nestranný. Nemusí se však snažit být nezaujatý v diskuzi na fórech či v jiných případech, kdy vystupuje jako běžný uživatel.
7.Administrátor pečuje o Furry.cz a podle svých možností přispívá k jeho rozvoji.
8.Administrátor si uvědomuje, že Furry.cz je tu pro uživatele, a proto jim naslouchá a snaží se nejednat v rozporu s přáním většiny.
9.Administrátoři se snaží mezi sebou udržovat dobré vztahy a předcházet vzájemným sporům, protože vědí, že to je to nejhorší, co Furry.cz může potkat.
10.Administrátoři zodpovídají za dodržování Desatera administrátorů pouze sami sobě. Uživatel, který má pocit, že nějaký administrátor hrubě porušuje Desatero, se může obrátit na jiného administrátora.

10.2. Desatero uživatelů Furry.cz:

1.Uživatel využívá možností, které mu Furry.cz nabízí, přispívá do fór a navštěvuje #furrycz - ale nikdo mu hlavu neutrhne, když to dělat nebude.
2.Uživatel se nebojí vyjádřit vlastní názor - a nezlobí se a neuráží, když s ním jiní nesouhlasí.
3.Uživatel respektuje ostatní. Když už mu pění krev a musí na někoho vyjet, udělá to na fóru Flamewar, které je k tomu vyhrazené.
4.Uživatel se chová v mezích obecné slušnosti, neobtěžuje ostatní uživatele po Interkomu ani žádným jiným způsobem a nedopouští se nevyprovokovaných osobních útoků, jinak se vystavuje administrátorskému postihu.
5.Uživatel řeší své problémy především sám a na administrátory se obrací, jen pokud už opravdu neví kudy kam. Uživatelé, kteří soustavně bez závažných důvodů volají na pomoc administrátory, snižují své šance, že budou v budoucnu vyslyšeni.
6.Uživatel podle svých možností přispívá k rozvoji a pestrosti Furry fandomu a nechává ostatní, aby totéž dělali podle svých možností a svého svědomí.
7.Uživatel toleruje rozdíly v přístupu jednotlivých furries k fandomu. Různorodost fandomu vnímá jako pozitivum a nesnaží se ji potírat.
8.Uživatel neposílá na Furry.cz žádné nelegální materiály ani odkazy na ně a dbá na to, aby se materiály nevhodné pro mladší 18 let nedostaly do míst, kde by k nim mladší 18 let mohli přistoupit.
9.Uživatel nemusí souhlasit s rozhodnutím administrátora, ale respektuje ho. Příště, až administrátor rozhodne v jeho prospěch, bude také chtít, aby ostatní rozhodnutí respektovali.
10.Uživatel se nepokouší obcházet pravidla hledáním skulin v jejich formulaci, protože si uvědomuje, že pravidla mají zajistit hladký provoz stránek, a ne ochranu před postihem za vychytralé narušování chodu Furry.cz. Ví, že pravidla budou vždy neúplná, že rozhodně neplatí, že "co není zakázáno, je povoleno", a v případě pochybností se raději zeptá administrátorů, než aby riskoval jejich pozdější zásah.