Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

Členové - mikarFurry
Další přezdívky :  little_wolf, Dakid
Druh :  Vlk/mýval
Popis :  Takovej 2v1 víceménì. Tak hezký ètení pøeju, vymejšlel to Luke, tak to možná bude i nìjak vypadat :D

Luke je vlk. No, spíš vlèek. Mladej a myslí si že je nesmrtelnej. Tìžko øíct, jestli je to pravda, protože to ještì nezkoušel. Každopádnì z tìch dvou je to ten klidnìjší a vyrovnanìjší. Hraje si na ochranáøe a bojovníka, ale stejnì nakonec nejradši utíká. Je to pro nìj vìtší zábava. Když ho náhodou nìkdo sundá (což neni lehký), dokáže se Luke s neskuteènou rychlostí zvednout. Jinak ho zachraòuje a z problémù tahá Mike. Pokud má dobrou náladu, vymejšlí samý blbosti, je hroznì hyperaktivní a dìlá si srandu snad ze všeho a všech, všemu se smìje a málokdy myslí vìci fakt vážnì. K lidem je dìsnì v pohodì, rád dìlá blbosti s ostatníma a taky je rád provokuje. Jenom se bojí, že ho nebudou mít rádi. Taky vìøí, že karma existuje a že je spravedlivá. Podle toho se i chová - jeho zásadou je "Pay it forward". Dokáže se ho hodnì dotknout, když mu nìkdo nevìøí dùležitý vìci a když mu nìkdo lže. Nebo když nevìøí že nìco nezvládne sám. Poslouchá hlavnì rockový vìci - folk/symphonic/power metal, klasickej metal, jakejkoliv jinej metal co neni úplnì hardcore, punk, ale i EDM, country, obèas hip-hop a i rád rapuje (i když to neumí). Co se týèe oblíbenejch postav tak jeho nejoblíbenìjší je klasicky Nick Wilde.
Luke rád tvoøí hudbu, jezdí na skateboardu a kole a obecnì rád vyvíjí nìjakou zábavnou èinnost, pøi který se unaví natolik, že když lehne do postele, instantnì usne.

Mike je mýval. Taky hyperaktivní, taky vymejšlí kraviny, ale stejnì je to z tìch dvou ten vážnìjší a zodpovìdnìjší (když se mu teda zrovna chce). K lidem je dost skeptickej, nikomu nic moc nevìøí. Ale chová se slušnì, do doby než ho namíchnou nìjakou blbostí (hlavnì svojí) nebo dokud si nezaènou dovolovat na Luka. To se pak nezná a Luke ho musí hodnì krotit, aby se nìco nestalo. Ne vždycky se mu to ale povede. Mike si taky èasto dìlá co chce a je mu jedno, co na to ostatní, chce být sám sebou. Luke je opìt ten, kdo to nìjak reguluje. Na karmu Mike sice vìøí, ale stejnì zastává názor, že nìkdy je lepší vzít spravedlnost do svých rukou. Poslouchá hlavnì punk a rap. EDM a pop snáší docela špatnì, ale toleruje to. Mikovo oblíbenec je Rocket ze strážcù galaxie.

Luke a Mike jsou pøátelé, které nikdy nikdo nerozdìlí a bezmeznì si vìøí a pomáhají. Položili by za sebe klidnì život. Když se nemùžou dohodnout, dokážou se i pohádat, ale vždycky se to nakonec vyøeší. Vytvoøili si spoleènou postavu - vlkomývala. Ten je vlastnì souhrn jejich vlastností a všeho a jmenuje se mikar (ano, správnì je to s malým m a nikdo neví proè).

Co se teda týèe RL, nic se nemìní. Jsem prostì mikar. Já jako èlovìk jsem sice Luke, ale obèas se na to Mike už nemùže dívat a pøevezme velení on. I když se teda mezi normálníma lidma chovam tak nìjak... no.. prostì aby to pobrali, takže proto mikar.

Jinak furrík jsem byl nevìdomky delší dobu, nejdál jsem se dohledal zaèátku roku 2010, kdy jsem zaèal používal nick little_wolf. Co bylo pøed tím si ale nepamatuju. Furry fandom jsem objevil v øíjnu 2016 a oficiálnì (=registrace na Aminu :D ) jsem do furry komunity pøišel nìkdy v pùlce toho mìsíce... jestli si to teda dobøe pamatuju. Už je to dávno :D
Homepage :  http://mikarlp.ml

Real
Celé jméno :  --- neveřejné --
Bydliště :  --- neveřejné --
Vzdálenost od Prahy :  --- neveřejné --
Oblíbené činnosti :  --- neveřejné --
Poznámka :  --- neveřejné --
Pohlaví :  Samec
Ochota cestovat :  --- neveřejné --
 
Kontakt
Primární email :  jindral[rybicka]stream[tecka]cz
Další emaily :  --- neveřejné --
Telefon :  --- neveřejné --
IRC :  --- neveřejné --
Yiffnet :  --- neveřejné --
MSN :  --- neveřejné --
ICQ :  --- neveřejné --
Dodatečné informace
Oblíbené stránky :  http://aminoapps.com/page/furry-amino/7084922/mikar